Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Od 1.1.2024 je v platnosti zmena Vyhlášky č. 526/2007 Z.z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.

Od 1.1.2024 pediater NEVYDÁVA Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na zotavovacie podujatie.

Pod zotavovacím podujatím sa rozumie akékoľvek podujatie, kde deti trávia - spia - viac ako 4 noci. 

Vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti a aj ďalšie skutočnosti potvrdzuje rodič svojim podpisom a nesmie byť staršie ako jeden deň pred nástupom na zotavovacie podujatie.

Link na celé znenie Vyhlášky č. 526/2007 Z.z. :

 

www.zakonypreludi.sk/zz/2007-526

Vzor vyhlásenia zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je uvedený vo Vyhláške č. 526/2007 Z.z. v Prílohe č. 1.

 

Rodič vyplní a podpíše toto vyhlásenie najneskôr 1 deň pred nástupom dieťaťa na zotavovacie podujatie a pri nástupe na zotavovacie podujatie ho odovzdá zodpovednej osobe.

 

www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-smernicu-c-492023-o-organizovani-sportoveho-vycviku-a-kurzu-pohybovych-aktivit-v-prirode/

 

www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2023/

 

 

Zotavovacie podujatia - Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa.pdf (446890)